The Insignia of King Rama IX, Wat Phra Kaew, Grand Palace

The Insignia of King Rama IX, Wat Phra Kaew, Grand Palace พระราชลัญจกรประจำพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ ประกอบด้วยวงจักร กลางวงจักรมีอักขระเป็น “อุ” หรือ “เลข ๙” รอบวงจักรมีรัศมีเปล่งออกโดยรอบ เหนือจักรเป็นรูปเศวตฉัตร 7 ชั้น

Thep Phanom and Garuda, Phra Mondop, Wat Phra Kaew

Thep Phanom and Garuda at the Base of Phra Mondop, Wat Phra Kaew, Grand Palace เทพพนม พระมณฑป วัดพระแก้ว พระบรมมหาราชวัง

The Emerald Buddha

The Emerald Buddha inside Phra Ubosot, Wat Phra Si Rattana Satsadaram (Wat Phra Kaew), Grand Palace, Bangkok พระแก้วมรกตในพระอุโบสถ วัดพระแก้ว พระบรมมหาราชวัง

The Temple of the Emerald Buddha and the Grand Palace

The Grand Palace and Wat Phra Kaew (The Temple of the Emerald Buddha or Wat Phra Si Rattana Satsadaram or Wat Phra Kaew) พระบรรมหาราชวังและวัดพระแก้ว (วัดพระศรีรัตนศาสดาราม)