Phiman Chakri Throne Hall, Phayathai Palace

Phiman Chakri Throne Hall, Phayathai Palace พระที่นั่งพิมานจักรี พระราชวังพญาไท (ภายในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า)

More photos: https://www.aeyphoto.com/CATEGORY/PALACE/Phayathai-Palace/

Cafe De Norasingha

Cafe De Norasingha, Phayathai Palace กาแฟนรสิงห์ พระราชวังพญาไท

Phayathai Palace

Phayathai Palace พระที่นั่งเทวราชสภารมย์ พระราชวังพญาไท