Phra Ubosot, Wat Rachathiwat

The West Pediment of Phra Ubosot, Wat Rachathiwat หน้าบันทิศตะวันตก พระอุโบสถ วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร (Nikon D850 + NIKKOR 70-200 mm. f/2.8E FL ED VR + Adobe LightRoom Classic)

Wat Khemapirataram

Wat Khemapirataram วัดเขมาภิรตารามราชวรวิหาร นนทบุรี

More photos: https://www.aeyphoto.com/CATEGORY/TEMPLE/Wat-Khemapirataram

Wat Paichayonponsep

Wat Paichayonponsep วัดไพชยนต์พลเสพย์ราชวรวิหาร สมุทรปราการ

More photos: https://www.aeyphoto.com/CATEGORY/TEMPLE/Wat-Paichayonponsep/

Phra Thosapolyan, Wat Thepsirin

Phra Thosapolyan, Phra Ubosot, Wat Thepsirin พระทศพลญาณ พระอุโบสถ วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร (Nikon D850 + PC NIKKOR 19 mm. f/4E ED + Adobe LightRoom Classic)
Location: https://goo.gl/maps/VwPnxXiBV9Nep1sR7
More photos:
https://www.aeyphoto.com/CATEGORY/TEMPLE/Wat-Thepsirin

Phra Buddha Angkhiros, Wat Ratchabophit

Phra Buddha Angkhiros, Wat Ratchabophit พระพุทธอังคีรสและเครื่องราชอิสริยาภรณ์นพรัตนราชวราภรณ์ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

Continue Reading →

New Year 2020

พระพุทธรูปเก่าแก่ ๑๐ องค์ จาก ๙ วัดสำคัญในกรุงเทพฯ Happy New Year 2020 https://www.aey.me/photoblog/buddha-statue-in-bangkok

Wat Benchamabophit

พระที่นั่งทรงผนวช วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร Wat Benchamabophit

Wat Paknam Phasi Charoen

Wat Paknam Phasi Charoen พระเจดีย์แก้วสีเขียว ภายในพระมหาเจดีย์มหารัชมงคล วัดปากน้ำภาษีเจริญ ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังโดย อาจารย์จักรพันธ์ โปษยะกฤต ศิลปินแห่งชาติ

Reclining Buddha (Phra Saiya), Wat Bowonniwet

Reclining Buddha (Phra Saiya), Wat Bowonniwet พระไสยา และภาพพุทธประวัติตอนปรินิพพาน วิหารพระศาสดา วัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร

Phra Sasada, Wat Bowonniwet

Phra Sasada, Wat Bowonniwet พระศาสดา วิหารพระศาสดา วัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร

Phra Nirantarai, Wat Ratchabophit

Phra Nirantarai, Phra Ubosot, Wat Ratchabophit พระนิรันตรายในพระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

Phra Phuttha Molilokanart, Wat Molilokkayaram

Phra Phuttha Molilokanart, Wat Molilokkayaram พระพุทธโมลีโลกนาถ วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร

Wat Phitchaya Yatikaram

Wat Phitchaya Yatikaram พระสิทธารถ วัดพิชยญาติการามวรวิหาร

Thai Buddhs Statue, Wat Mangkon Kamalawat

Thai Buddhs Statue, Wat Mangkon Kamalawat (Wat Leng Noei Yi) พระพุทธรูปแบบไทย วัดมังกรกมลาวาส (วัดเล่งเน่ยยี่)

Phra Buddha Devaraj Patimakorn, Wat Devarajkunchon

Phra Buddha Devaraj Patimakorn, Wat Devarajkunchon พระพุทธเทวราชปฏิมากร วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร (Nikon D850 + NIKKOR 24-70 mm. f/2.8E ED VR + Adobe LightRoom)

Location: https://goo.gl/maps/BBo7yJWPuU9zFPbe9 More photos: https://www.aeyphoto.com/CATEGORY/TEMPLE/Wat-Devarajkunchon

Wat Hong

Wat Hong พระพุทธลักษณะ และหลวงพ่อแสน วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร (Nikon D850 + NIKKOR 24-70 mm. f/2.8E ED VR + Adobe LightRoom)

Loction: https://goo.gl/maps/BiS7W9VkoTE5GJ8y7 More photos: https://www.aeyphoto.com/CATEGORY/TEMPLE/Wat-Hong

Phra Buddha Thammavichet Sasada, Wat Prayurawongsawas

Phra Buddha Thammavichet Sasada, Phra Ubosot, Wat Prayurawongsawas พระพุทธธรรมวิเชฏฐศาสดา พระอุโบสถ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร (Nikon D850 + NIKKOR 24-70 mm. f/2.8E ED VR + Adobe LightRoom)

Location: https://goo.gl/maps/kcP1XibCvYzhKf9A9 More photos: https://www.aeyphoto.com/CATEGORY/TEMPLE/Wat-Prayurawongsawas

Wat Ratchaburana

Wat Ratchaburana พระพุทธมหาราช วัดราชบุรณราชวรวิหาร (Nikon D850 + NIKKOR 24-70 mm. f/2.8E ED VR + Adobe LightRoom)

Location: https://goo.gl/maps/2Q4arWTU7HGohuJW6 More photos: https://www.aeyphoto.com/CATEGORY/TEMPLE/Wat-Ratchaburana

Bangkok Buddha Statue

More than 52 Buddha Statues from 33 Buddhist temples and museum in Bangkok. พระพุทธรูปมากกว่า ๕๒ องค์ จากวัด ๓๓ วัด ๑ พิพิธภัณฑ์ ในกรุงเทพที่ผมสะสมไว้
http://krungthepmahanakhon.com/tag/buddha-statue/

Phra Buddha Mahachanok, Wat Pathum Khongkha

Phra Buddha Mahachanok, Wat Pathum Khongkha พระพุทธมหาชนก วัดปทุมคงคาราชวรวิหาร พระพุทธรูปปางมารวิชัย (Nikon D850 + NIKKOR 24-70 mm. f/2.8E ED VR + Adobe LightRoom)

Location: https://goo.gl/maps/zeHV5osw6QjKLueS6 More photos: https://www.aeyphoto.com/CATEGORY/TEMPLE/Wat-Pathum-Khongkha

The White Buddha, Wat Thepthidaram

Phra Buddha Thewa Wirat (The White Buddha), Wat Thepthidaram พระพุทธเทววิลาส (หลวงพ่อขาว) พระพุทธรูปปางมารวิชัย พระอุโบสถ วัดเทพธิดาราม (Nikon D850 + NIKKOR 24-70 mm. f/2.8E ED VR + Adobe LightRoom)

Location: https://goo.gl/maps/CZthfHWSMXNNkmX76 More photos: https://www.aeyphoto.com/CATEGORY/TEMPLE/Wat-Theptidaram

Phra Vihara, Wat Thepthidaram

Phra Vihara, Wat Thepthidaram พระประธาน พระพุทธรูปปางมารวิชัย ในพระวิหาร วัดเทพธิดารามวรวิหาร (Nikon D850 + NIKKOR 24-70 mm. f/2.8E ED VR + Adobe LightRoom)

Phra Buddha Thampunutamahaburut Lakkana Asittayanubut, Wat Arun Ratchawararam

Phra Buddha Thampunutamahaburut Lakkana Asittayanubut, Phra Vihara, Wat Arun Ratchawararam พระพุทธชัมภูนุทมหาบุรุษลักขณาอสีตยานุบพิตร พระพุทธรูปปางมารวิชัย พระวิหาร วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร (Nikon D850 + NIKKOR 24-70 mm. f/2.8E ED VR + Adobe LightRoom)

Location: https://goo.gl/maps/qc5FVg5gtV76uduT8 More photos: https://www.aeyphoto.com/CATEGORY/TEMPLE/Wat-Arun-Ratchawararam

Wat Kalayanamitr

Wat Kalayanamitr พระพุทธไตรรัตนนายก (หลวงพ่อโต) หรือเรียกตามแบบจีนว่า ซำปอกง” พระพุทธรูปปางมารวิชัย พระวิหารหลวง วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร (Nikon D850 + PC NIKKOR 19 mm. f/4E ED + Adobe LightRoom Classic)

Location: https://goo.gl/maps/hx1Djdft1fhMkire9 More photos: https://www.aeyphoto.com/CATEGORY/TEMPLE/Wat-Kalayanamitr/

Phra Ubosot, Wat Tri Thotsathep

Phra Ubosot, Wat Tri Thotsathep พระพุทธนวราชบพิตร พระพุทธรูปปางมารวิชัย พระอุโบสถ วัดตรีทศเทพวรวิหาร (Nikon D850 + NIKKOR 24-70 mm. f/2.8E ED VR + Adobe LightRoom)

Location: https://goo.gl/maps/Ftgvzk6om6XxEDFD9 More photos: https://www.aeyphoto.com/CATEGORY/TEMPLE/Wat-Tri-Thotsathep

Phra Vihara, Wat Ratchabophit

Phra Vihara, Wat Ratchabophit พระประทีปวโรทัย พระพุทธรูปปางมารวิชัย พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร (Nikon D850 + NIKKOR 70-200 mm. f/2.8E FL ED VR + Adobe LightRoom Classic)

Phra Ubosot, Wat Rakhang Khositaram

Phra PrathanYim Rub Fa and the Mural Painting of Trailokya, Phra Ubosot, Wat Rakhang Khositaram พระประธานยิ้มรับฟ้า พระพุทธรูปปางสมาธิ พระอุโบสถ วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร (Nikon D800 + NIKKOR 24-70 mm. f/2.8G ED + Adobe LightRoom Classic)

Location: https://goo.gl/maps/ZSqCGc6Qw9tY6kox6 More photos: https://www.aeyphoto.com/CATEGORY/TEMPLE/Wat-Rakhang

Phra Ubosot, Wat Benchamabophit

Phra Ubosot, Wat Benchamabophit (Marble Temple), Bangkok พระอุโบสถ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร (Nikon D850 + NIKKOR 70-200 mm. f/2.8E FL ED VR + Adobe LightRoom Classic)

Phra Thotsaphonlayan, Wat Boromniwat

Phra Thotsaphonlayan, Wat Boromniwat and the Mural Painting by Khrua In Khong พระทศพลญาณ วัดบรมนิวาส ราชวรวิหาร และภาพจิตรกรรมฝาผนังโดย ขรัวอินโข่ง

Phra Buddha Anantakhun Adulyan Bophit, Wat Ratcha Orasaram

Phra Buddha Anantakhun Adulyan Bophit, Gilt Bronze, Meditation Attitude, Rattanakosin Art, ca. 18th century in the Reign of King Rama III, Phra Ubosot, Wat Ratcha Orasaram Ratchaworawihan พระพุทธอนันตคุณอดุลญาณบพิตร พระพุทธรูปสำริด ลงรักปิดทอง ปางสมาธิ ศิลปะรัตนโกสินทร์ พุทธศตวรรษที่ ๒๓ สมัยรัชกาลที่ ๓ พระอุโบสถ วัดราชโอรสาราม (Nikon D850 + NIKKOR 20mm. f/1.8G ED + Adobe LightRoom Classic)

Location: https://goo.gl/maps/gfyHrNSyGDS2fDeRA More photos: https://www.aeyphoto.com/CATEGORY/TEMPLE/Wat-Ratcha-Orasaram

Crowned Standing Buddhas, Wat Phra Kaew

Phra Buddha Yodfa Chulalok (King Rama I) and Phra Buddha Lertla Napalai (King Rama II), Crowned Standing Buddha, Phra Ubosot, Wat Phra Kaew (Wat Phrasrirattana Sasadaram), Grand Palace พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย วัดพระแก้ว (วัดพระศรีรัตนศาสดาราม) พระบรมมหาราชวัง (Nikon D850 + NIKKOR 70-200 mm. f/2.8E FL ED VR + Adobe LightRoom Classic)

Phra Sambuddha Somanas Wattanavadi Natbophit, Wat Somanas

Phra Sambuddha Somanas Wattanavadi Natbophit, Phra Vihara, Wat Somanas พระสัมพุทธโสมนัสวัฒนาวดีนาถบพิตร พระวิหาร วัดโสมนัสราชวรวิหาร (Nikon D850 + NIKKOR 24-70 mm. f/2.8E ED VR + Adobe LightRoom)

Location: https://goo.gl/maps/Y29UzbsYjw8hxbTM6 More photos: https://www.aeyphoto.com/CATEGORY/TEMPLE/Wat-Somanas

Phra Sri Sakyamun, Wat Mahathat Yuwaratrangsarit

Phra Sri Sakyamun, Phra Vihara, Wat Mahathat Yuwaratrangsarit พระศรีศากยมุนี (หลวงพ่อโต) พระวิหารหลวง วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร (Nikon D850 + NIKKOR 24-70 mm. f/2.8E ED VR + Adobe LightRoom)

Location: https://goo.gl/maps/tC1zugKQKZFu6Q9bA More photos: https://www.aeyphoto.com/CATEGORY/TEMPLE/Wat-Mahathat

An Evening Chant at Wat Suthat

An Evening Chant at Wat Suthat Thepwararam พระสงฆ์ทำวัตรเย็นที่พระวิหารคต (พระระเบียง) วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร (Nikon D850 + NIKKOR 70-200 mm. f/2.8E FL ED VR + Adobe LightRoom Classic)

Phra Setthatamamuni, Wat Ratchanatdaram

Phra Setthatamamuni, Bronze, Rattanakosin Art, ca. 18th century in the Reign of King Rama III, Phra Ubosot, Wat Ratchanatdaram พระเสฏฐตมนุนี พระพุทธรูปสำริด ปางสมาธิ ศิลปะรัตนโกสินทร์ พุทธศตวรรษที่ ๒๓ สมัยรัชกาลที่ ๓ พระอุโบสถ วัดราชนัดดารามวรวิหาร (Nikon D850 + NIKKOR 24-70 mm. f/2.8E ED VR + Adobe LightRoom)

Location: https://goo.gl/maps/dfuuZd8oCbPoQeQS7 More photos: https://www.aeyphoto.com/CATEGORY/TEMPLE/Wat-Ratchanatdaram

Buddha Statues, Cloisters, Wat Arun Ratchawararam

Buddha Statues, Cloisters around Phra Ubosot, Wat Arun Ratchawararam พระพุทธรูปที่พระระเบียง รอบพระอุโบสถ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร (Nikon D850 + NIKKOR 70-200 mm. f/2.8E FL ED VR + Adobe LightRoom Classic)

Phra Buddha Thammisarat, Wat Arun Ratchawararam

Phra Buddha Thammisarat, Bronze, Subduing Mara Attitude, Rattanakosin Art, ca. 18th century in the Reign of King Rama II, Phra Ubosot, Wat Arun Ratchawararam (The Temple of Dawn) พระพุทธธรรมมิศราชโลกธาตุดิลก พระพุทธรูปสำริด ปางมารวิชัย ศิลปะรัตนโกสินทร์ พุทธศตวรรษที่ ๒๓ สมัยรัชกาลที่ ๒ พระอุโบสถ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร (วัดแจ้ง) (Nikon D850 + NIKKOR 70-200 mm. f/2.8E FL ED VR + Adobe LightRoom Classic)

Phra Si Sakyamuni, Wat Suthat Thepwararam

Phra Sri Sakyamuni, Bronze, Subduing Mara Attitude, Sukhothai Art, ca. early 15th century, Phra Vihara Luang, Wat Suthat Thepwararam พระศรีศากยมุนี พระพุทธรูปสำริด ปางมารวิชัย ศิลปะสุโขทัย ต้นพุทธศตวรรษที่ ๒๐ พระวิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร (Nikon D850 + NIKKOR 24-70 mm. f/2.8E ED VR + Adobe LightRoom)

Location: https://goo.gl/maps/KgCBbT2KA2EqXVw39 More photos: https://www.aeyphoto.com/CATEGORY/TEMPLE/Wat-Suthat-Thepwararam

The Emerald Buddha, Wat Phra Kaew

Phra Buddha Maha Mani Rattana Patimakon (The Emerald Buddha), Jade, Meditation Attitude, Lanna Art, ca. 1370-1436, Phra Ubosot, Wat Phra Sri Rattana Satsadaram (Wat Phra Kaew), พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) พระพุทธรูปหยกอ่อนเนไฟรต์สีเขียว ปางสมาธิ ศิลปะล้านนา พ.ศ. ๑๙๑๓-๑๙๗๙ เครื่องทรงฤดูฝน พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง (Nikon D850 + NIKKOR 70-200 mm. f/2.8E FL ED VR + Adobe LightRoom Classic)

Location: https://goo.gl/maps/5Q9rbf6NipTD3gzq6 More photos: https://www.aeyphoto.com/CATEGORY/TEMPLE/Wat-Phra-Kaew/

Phra Buddha Vachira Mongkut, Wat Makut Kasatriyaram

Phra Buddha Vachira Mongkut, Phra Vihara, Wat Makut Kasatriyaram พระพุทธวชิรมกุฎ พระวิหารหลวง วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร (Nikon D850 + NIKKOR 24-70 mm. f/2.8E ED VR + Adobe LightRoom)

Location: https://goo.gl/maps/uEVZ7HLDeaxb1cUb7 More photos: https://www.aeyphoto.com/CATEGORY/TEMPLE/Wat-Makut-Kasatriyaram

Phra Sasada, Phra Ubosot, Wat Suwannaram

Phra Sasada, Phra Ubosot, Wat Suwannaram พระศาสดา พระอุโบสถ วัดสุวรรณารามราชวรวิหาร (Nikon D850 + NIKKOR 70-200 mm. f/2.8E FL ED VR + Adobe LightRoom Classic)

Location: https://goo.gl/maps/ioXFFA5Y9kKTFJp97 More photos: https://www.aeyphoto.com/CATEGORY/TEMPLE/Wat-Suwannaram

Phra Phuttha Tri Lokkachet, Wat Suthat Thepwararam

Phra Buddha Trilokachet, Bronze, Subduing Mara Attitude, Rattanakosin Art, ca. 18th century, in the Reign of King Rama III, Phra Ubosot, Wat Suthat Thepwararamพระพุทธตรีโลกเชษฐ์ พระพุทธรูปสำริด ปางมารวิชัย ศิลปะรัตนโกสินทร์ พุทธศตวรรษที่ ๒๓ สมัยรัชกาลที่ ๓ พระอุโบสถ วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร (Nikon D850 + NIKKOR 70-200 mm. f/2.8E FL ED VR + Adobe LightRoom Classic)

Reclining Buddha, Wat Pho

Reclining Buddha, Phra Vihara, Wat Pho (Wat Phra Chetuphon or the Temple of the Reclining Buddha) พระพุทธไสยาส พระวิหาร วัดโพธิ์ (วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร) (Nikon D850 + NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II + Adobe LightRoom Classic)

Location: https://goo.gl/maps/5KFuxheroidAPBtK8 More photos: https://www.aeyphoto.com/CATEGORY/TEMPLE/Wat-Pho

Buddha Statue in Ayutthaya Style

Head of Buddha Statue, Unearth from the main Vihara of Wat Phra Si Sanphet, Ayutthaya, Ayutthaya Style (about 500 years ago) display in Phra Thinang Siwamokhaphiman the National Museum, Bangkok เศียรพระพุทธรูปขุดพบในวิหารหลวง วัดพระศรีสรรเพชญ์ อยุธยา ศิลปอยุธยา อายุประมาณ 500 ปี จัดแสดงในพระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร (Nikon D850 + NIKKOR 70-200 mm. f/2.8E FL ED VR + Adobe LightRoom Classic)

Location: https://goo.gl/maps/g3ePWfgFynX82JzQ7 More photos: https://www.aeyphoto.com/CATEGORY/MUSEUM/National-Museum-Bangkok

Phra Buddha Maha Chakrapat, Wat Nang Nong

Phra Buddha Maha Chakrapat, Phra Ubosot, Wat Nang Nong พระพุทธมหาจักรพรรดิ พระประธานในพระอุโบสถ วัดนางนองวรวิหาร (Nikon D850 + NIKKOR 70-200 mm. f/2.8E FL ED VR + Adobe LightRoom Classic)

Location: https://goo.gl/maps/rsRWqKS3tGHiVwvG7 More photos: https://www.aeyphoto.com/CATEGORY/TEMPLE/Wat-Nang-Nong

Wat Khrua Wan

Wat Khrua Wan วัดเครือวัลย์วรวิหาร (Nikon D850 + NIKKOR 24-70 mm. f/2.8E ED VR + Adobe LightRoom)

Location: https://goo.gl/maps/uwtZjPG4mrxBxnGk8 More photos: https://www.aeyphoto.com/CATEGORY/TEMPLE/Wat-Khrua-Wan/

Phra Serm, Wat Pathum Wanaram

Phra Serm, Phra Vihara, Wat Pathum Wanaram พระเสริม พระวิหาร วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร (Nikon D850 + NIKKOR 24-70 mm. f/2.8E ED VR + Adobe LightRoom)

Location: https://goo.gl/maps/hcJkun3A8JjREWiR8 More photos: https://www.aeyphoto.com/CATEGORY/TEMPLE/Wat-Pathum-Wanaram

Phra Sai, Wat Pathum Wanaram

Phra Sai, Phra Ubosot, Wat Pathum Wanaram พระสายน์ พระอุโบสถ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร (Nikon D850 + NIKKOR 70-200 mm. f/2.8E FL ED VR + Adobe LightRoom Classic)

The Golden Buddha, Phra Maha Mondop, Wat Trimitr

The Golden Buddha, Phra Maha Mondop, Wat Trimit พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร พระมหามณฑป วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร (Nikon D850 + NIKKOR 70-200 mm. f/2.8E FL ED VR + Adobe LightRoom Classic)

Location: https://goo.gl/maps/sJVafjEiPuqVjizZ8 More photos: https://www.aeyphoto.com/CATEGORY/TEMPLE/Wat-Trimitr

Phra Buddha Sihing, Buddhaisawan Chapel

Phra Buddha Sihing, Buddhaisawan Chapel, National Museum Bangkok พระพุทธสิหิงค์ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนคร (Nikon D850 + NIKKOR 24-70 mm. f/2.8E ED VR + Adobe LightRoom)

Location: https://goo.gl/maps/g3ePWfgFynX82JzQ7 More photos: https://www.aeyphoto.com/CATEGORY/TEMPLE/Wat-Pathum-Wanaram

A Walking Buddha in Sukhothai Style, Wat Benchamabophit

A Walking Buddha in Sukhothai Style (from Wat Mahathat, Bangkok), Wat Benchamabophit พระลีลา แบบสมัยสุโขทัย จากวัดมหาธาตุ กรุงเทพมหานคร วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร (Nikon D850 + NIKKOR 70-200 mm. f/2.8E FL ED VR + Adobe LightRoom Classic)

Buddha Statue & Trailokya Mural Painting, Wat Saket

Buddha Statue & Trailokya Mural Painting, Phra Ubosot, Wat Saket พระพุทธรูปปางสมาธิ พระประธานในพระอุโบสถ และภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องไตรภูมิ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร (Nikon D850 + NIKKOR 70-200 mm. f/2.8E FL ED VR + Adobe LightRoom Classic)

Location: https://goo.gl/maps/tafquEWpxp48i19m8 More photos: https://www.aeyphoto.com/CATEGORY/TEMPLE/Wat-Saket

Phra Buddha Chinnasri and Phra Buddha Suwannaket

Phra Buddha Chinnasri, Bronze, Subduing Mara Attitude, Sukhothai Art, ca. late 15th century and Phra Buddha Suwannaket, Bronze, Subduing Mara Attitude, Ayutthaya Art, Phra Ubosot, Wat Bowonniwet พระพุทธชินสีห์ พระพุทธรูปสำริด ปางมารวิชัย ศิลปะสุโขทัย ปลายพุทธศตวรรษที่ ๒๐ และพระสุวรรณเขต ปางมารวิชัย ศิลปะอยุธยา พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร 

Location: https://goo.gl/maps/uWkzR4VbWnr2MYJT6 More photos: https://www.aeyphoto.com/CATEGORY/TEMPLE/Wat-Bowonniwet

The Insignia of King Rama I -V, Phra Ubosot, Wat Rachathiwat

The Insignia of King Rama I -V, Phra Ubosot, Wat Rachathiwat พระราชลัญจกรในหลวงรัชกาลที่ ๑ ถึง ๕ พระอุโบสถ วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร (Nikon D850 + NIKKOR 70-200 mm. f/2.8E FL ED VR + Adobe LightRoom Classic)

More photos: https://www.aeyphoto.com/CATEGORY/TEMPLE/Wat-Rachathiwat/

Phra Buddha Rattana Mahamun, National Museum Bangkok

Phra Buddha Rattana Mahamun, Buddhaisawan Chapel, National Museum Bangkok พระพุทธรัตนมหามุนี (พระแก้วน้อย) พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร (Nikon D850 + NIKKOR 70-200 mm. f/2.8E FL ED VR + Adobe LightRoom Classic)

Phra Buddha Theva Patimakorn, Wat Pho

Phra Buddha Theva Patimakorn, Bronze, Meditation Attitude, Ayutthaya Art, ca. mid 17th century, Phra Ubosot, Wat Phra Chetuphon (Wat Pho) พระพุทธเทวปฏิมากร พระพุทธรูปสำริด ปางสมาธิ ศิลปะอยุธยา กลางพุทธศตวรรษที่ ๒๒ พระอุโบสถ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์) (Nikon D850 + NIKKOR 20mm. f/1.8G ED + Adobe LightRoom Classic)

Phra Ubosot, Wat Ratchapradit

The Uposatha, a Buddhist day of Observance and Phra Buddha Sihanka Patimakorn (Meditation Attitude, ca. 18th-19th century in the Reign of King Rama IV) Phra Vihara Luang, Wat Ratchapradit วันพระ หรือ วันธรรมสวนะ และพระพุทธสิหังคปฏิมากร (พระพุทธรูปปางสมาธิ จำลองจากพระพุทธสิหิงค์ พุทธศตวรรษที่ ๒๓-๒๔ สมัยรัชกาลที่ ๔) พระวิหารหลวง วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร (Nikon D850 + NIKKOR 70-200 mm. f/2.8E FL ED VR + Adobe LightRoom Classic)
Location: https://goo.gl/maps/R6QR29ovkJNVuJDb8 More photos: https://www.aeyphoto.com/CATEGORY/TEMPLE/Wat-Ratchapradit

Phra Vihara Sudhitham Rungsri, Wat Asokaram

People entering Phra Vihara Sudhitham Rungsri, Wat Asokaram, Samut Prakan with the model of Phra Buddha Chinnarat in background พระพุทธชินราชจำลอง วิหารสุทธิธรรมรังสี วัดอโศการาม สมุทรปราการ

Phra Buddha Sihing (replica), The Water Festival

Phra Buddha Sihing (replica), The Water Festival or Thai New Year at Sanam Luang ประชาชนรดน้ำพระพุทธสิหิงค์ในวันสงกรานต์ที่สนามหลวง

Phra Buddha Narumit, Wat Arun

Phra Buddha Narumit (Buddhist Statute in the Attitude of Stopping the Rainstorm), Wat Arun Ratchawararam (The Temple of Dawn) พระพุทธนฤมิตร พระพุทธรูปฉลองพระองค์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร (วัดแจ้ง) เป็นพระพุทธรูปยืนปางห้ามสมุทร วัสดุโลหะ ศิลปกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ ขนาดองค์พระสูง 98 นิ้ว ฐานสูง 46 นิ้ว (Nikon D850 + NIKKOR 70-200 mm. f/2.8E FL ED VR + Adobe LightRoom Classic)

Location: https://goo.gl/maps/qc5FVg5gtV76uduT8 More photos: https://www.aeyphoto.com/CATEGORY/TEMPLE/Wat-Arun-Ratchawararam

Wat Bowon Sathan

Buddha Statue in the Attitude of Persuading the Relatives not to Quarrel and the Mural Painting of the Sun and the Monn God in Phra Ubosot, Wat Bowon Sathan Sutthawat, Bangkok พระพุทธรูปปางห้ามญาติ และภาพจิตรกรรมฝาผนัง สุริยเทพ และ จันทราเทพ วัดบวรสถานสุทธาวาส หรือ วัดพระแก้ววังหน้า (Nikon D800 + PC-E NIKKOR 24mm f/3.5D ED + Adobe LightRoom Classic)

Location: https://goo.gl/maps/K2LG525K9zr7ok7t7 More photos: https://www.aeyphoto.com/CATEGORY/TEMPLE/Wat-Bowon-Sathan

Phra Ubosot, Wat Ratchabophit

An Evening Chant of Buddhist Monk and Phra Buddha Angkeeros (Meditation Attitude, Rattanakosin Art, ca. 18th-19th century, in the Reign of King Rama IV) in Phra Ubosot, Wat Ratchabophit พระสงฆ์ทำวัตรเย็น และพระพุทธอังคีรส (พระพุทธรูปกะไหล่ทองคำเนื้อแปดหนัก ๑๘๐ บาท ปางสมาธิ ศิลปะรัตนโกสินทร์ พุทธศตวรรษที่ ๒๓-๒๔ สมัยรัชกาลที่ ๔) ในพระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร (Nikon D800 + PC-E NIKKOR 24mm f/3.5D ED + Adobe LightRoom Classic)

Phra Buddha Chinnarat, Wat Benchamabophit

Phra Buddha Chinnarat (replica), Phra Ubosot, Wat Benchamabophit (The Marble Temple) พระพุทธชินราช (จำลอง) พระอุโบสถ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร (Nikon D800 + NIKKOR 50mm f/1.4G + Adobe LightRoom Classic)

Location: https://goo.gl/maps/FcMGYAwyja3ac37v5 More photos: https://www.aeyphoto.com/CATEGORY/TEMPLE/Wat-Benchamabophit

Wat Leng Noei Yi (Wat Mangkon Kamalawat)

Gautama Buddha, Amitābha and Bhaisajyaguru, Wat Leng Noei Yi (Wat Mangkon Kamalawat), Yaowarat (China Town of Bangkok) พระโคตมพุทธเจ้า พระอมิตาภพุทธะ พระไภษัชยคุรุ วัดเล่งเน่ยยี่ (วัดมังกรกมลาวาส) (Nikon D700 + NIKKOR 85mm f/1.4D IF + Adobe LightRoom Classic)

Location: https://goo.gl/maps/GrFtL3Tx3dan97kLA More photos: https://www.aeyphoto.com/CATEGORY/TEMPLE/Wat-Mangkon-Kamalawat/