Phra Buddha Angkhiros, Wat Ratchabophit

Posted on 23/01/2020

Phra Buddha Angkhiros, Wat Ratchabophit พระพุทธอังคีรสและเครื่องราชอิสริยาภรณ์นพรัตนราชวราภรณ์ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

พระพุทธอังคีรส ประธานพระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม คำว่า อังคีรส มีความหมายว่า มีพระรัศมีเปล่งออกมาจากพระวรกาย พระพุทธรูปองค์นี้ หล่อด้วยสำริด พุทธลักษณะประกอบด้วยพระพักตร์ค่อยข้างกลม ขมวดพระเกศาเล็ก ไม่มีอุษณีษะ มีพระรัศมีขนาดใหญ่เป็นเปลว พระกรรณสั้นเหมือนมนุษย์ปกติ ไม่ยาวเหมือนพระพุทธรูปทั่วไป การครองจีวรห่มเฉียง มีริ้วแบบธรรมชาติ สังฆาฏิเป็นแผ่นใหญ่เหมือนผ้าสังฆาฏิที่ใช้จริงแบบพระสงฆ์ทั่วไป นักวิชาการได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับพระพุทธอังคีรสไว้ว่า เมื่อคราวที่หล่อพระพุทธอังคีรสขึ้นมา เป็นลักษณะหน้าเทวดาครึ่งมนุษย์ที่งดงามแบบหาที่ติมิได้นั้น เกิดจากการที่พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประดิษฐวรการ ได้สั่งสมประสบการณ์ด้านงานปั้นและงานหล่อมายาวนาน จนเกิดความชำนาญมากกว่าใคร จนได้รับยกย่องว่าศิลปินเอกแห่งยุคนั้น ที่ยากจะมีใครมาเทียบได้ ยิ่งเมื่อมากะไหล่ด้วยทองคำเนื้อแปดหนัก ๑๘๐ บาท ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ใช้ทรงเมื่อคราวพระราชพิธีโสกันต์ พระราชทานถวายแล้วนั้น ทำให้พระวรรณะเปล่งปลั่งงดงามที่สุด สมกับพระนามว่า “พระพุทธอังคีรส”

เนื่องในศุภมงคลสมัย ๑๕๐ ปีแห่งการสถาปนาวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม วันพุธ ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชศรัทธาถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคล นพรัตนราชวราภรณ์ เป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธอังคีรส ประธานพระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ตามโบราณราชประเพณีที่พระมหากษัตริย์นับแต่กรุงศรีอยุธยา และในกรุงรัตนโกสินทร์ ในพระราชสถานะพุทธศาสนูปถัมภก ทรงพระราชอุทิศถวายเครื่องราชาภรณ์ หรือเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธปฏิมาที่ทรงพระราชศรัทธา เป็นราชสักการะพิเศษในศุภมงคลสมัยสำคัญ

Information from: https://www.facebook.com/WatRajabopit/