The Insignia of Chakri Dynasty

Posted on 06/05/2016

The Insignia of Chakri Dynasty in Rattanakosin Era, the Kingdom of Thailand, the ornaments in architecture of Chakri Maha Prasat Throne Hall, Grand Palace จักรและตรีเป็นเครื่องอาวุธประจําองค์ของพระนารายณ์ ซึ่งนํามาเป็นเครื่องหมายประจําพระบรมราชวงศ์จักรีในปัจจุบัน รายละเอียดทางสถาปัตยกรรม พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง