Phra Ubosot, Wat Maha Pruettharam

Posted on 13/06/2020

Wat Maha Pruettharam พระประธานในพระอุโบสถปางมารวิชัย วัดมหาพฤฒารามวรวิหาร จิตรกรรมฝาผนังที่วัดมหาพฤฒาราม แตกต่างจากวัดอื่นตรงที่เขียนเรื่อง “ธุดงควัตร ๑๓” และการไปสืบพระพุทธศาสนาที่ลังกา แทนการเขียนเรื่องทศชาติชาดกหรือพุทธประวัติของพระพุทธเจ้า ของวัดอื่น โดยนำเอาศิลปะทางตะวันตกมา นำเอาวิธีการเขียนภาพแบบ ๓ มิติ ตามวิธีการเขียนภาพจิตรกรรมตะวันตกเข้ามาใช้ในการเขียนภาพทิวทัศน์ มีการจัดองค์ประกอบภาพให้มีความลึก เหมือนจริงตามธรรมชาติ และรูปแบบสถาปัตยกรรมในภาพก็มีสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกด้วย

More photos: https://www.aeyphoto.com/CATEGORY/TEMPLE/Wat-Maha-Pruettharam/
Information from: http://www.bangkok.go.th/bangrak/page/sub/2942/วัดมหาพฤฒารามวรวิหาร-Wat-Maha-Pruettharam