Phra Phuttha Molilokanart, Wat Molilokkayaram

Posted on 14/10/2019

Phra Phuttha Molilokanart, Wat Molilokkayaram พระพุทธโมลีโลกนาถ ในพระอุโบสถ วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร เป็นพระพุทธรูปหล่อสำริด ปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง ๔ ศอกคืบ