Chakkri Maha Prasat Throne Hall

Posted on 05/07/2018

Wiset Chaisri Gate, Piman Chaisri Gate and Chakkri Maha Prasat Throne Hall, Grand Palace ประตูวิเศษไชยศรี ประตูพิมานไชยศรี และพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท